Programma DREAM18

Het programma van DREAM18 begint steeds verder ingevuld te raken.  Alle bekende informatie is onderstaand opgenomen en zal de komende periode verder uitgebreid worden met uitgebreidere beschrijvingen van de sessies en de sprekers. 


 08:30 - 09:00 Ontvangst en registratie


 09:00 - 09:20 Welkomstwoord en opening 09:20 - 10:20  Keynote  Michael Noonan 10:20 - 10:30  Pitch sprekers parallelle tracks  

 
 10:30 - 10:55  Koffie en bezoek vakbeurs  

 10-55 - 11:40 Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3 Zaal 4


 Parallele

 tracks

Spreker

ING

Titel

Data Cooker

Spreker 

Samir Selimi en
Gerard van der Voort
PRIME

Titel

The human touch 
How to maximize value
from data & analytics

Spreker

NS

Titel

Zitplaatsenchecker

Spreker

 

Titel

 


 11:40 - 11:45  Zaalwissel
   
 11-45 - 12:30   Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3 Zaal 4


 Parallele

 tracks

Spreker

SQS

Titel

Van data-gedreven naar
burger-gedreven steden

Spreker

Het consultancy huis 

Titel

Innoveer  als  een  startup!
  (en  hoe  doe  je  dan
  de  requirements?)

Spreker

Louis Witte

Titel

Data gebruik bij de overheid
Provincie Groningen

Spreker

ACCEDIS

Titel

*****


 12:30 - 13:30  Lunchpauze en bezoek vakbeurs


 13:30 - 13:45  Pitch sprekers parallelle tracks

 13:45 - 14:30   Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3 Zaal 4


 Parallele

 tracks

Spreker

MLC

Titel

Workshop
Process mining

Spreker 

*****

Titel

Workshop
*****

Spreker

*****

Titel

Workshop
*****

Spreker

*****

Titel

Workshop
*****


 14:30 - 14:35  Zaalwissel
     
 14:35 - 15:20   Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3 Zaal 4


 Parallele

 tracks

Spreker

Spir-it

Titel

*****

Spreker

The value engineers

Titel

Verdienmodellen in
data gedreven
organisatie?

Spreker

Joey Bream

Titel

Big data visualisatie
in VR
(met VGZ?)

Spreker

Kamer van koophandel

Titel

Data/fact based
product development


 15:20 - 15:45  Theepauze en bezoek vakbeurs


 15:45 - 16:45  Keynote  Arjan van Hessen


 16:45              Afsluiting en borrel

 

Dit Privacy Reglement DREAM Event is gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer.


In dit reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur van het DREAM Event omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.
Begrippen:
1. Onder Event wordt verstaan het DREAM Event.
2. De organisatie van het DREAM Event zijn de personen welke deelnemen aan de Organisatieraad van het DREAM Event en het uitvoerende Kernteam.
3. Deelnemers zijn alle personen die deelnemen aan het DREAM Event, zij het als bezoeker, spreker of sponsor.
4. Onder persoonsgegevens wordt verstaan voorletter(s), achternaam, tussenvoegsels, voornaam, adres, organisatie, telefoonnummer, facturatie gegevens en het e-mail adres.
5. Aanmeldingsformulier is het online aanmeldingsformulier zoals beschikbaar gesteld via de website www.dreamevent.nl.
6. Voorwaarden Dreambezoekers is het reglement wat van toepassing is op het DREAM Event.
7. Bewaartermijn bij het Kernteam is maximaal één kalenderjaar in verband met archivering voor het opmaken van het jaarverslag.
8. Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen het Event en de ontvanger van de gegevens. Dit zal worden opgesteld voor zover dit van toepassing zal zijn.


Persoonsgegevens:
Op het beveiligde deel van de website zijn de persoonsgegevens (zie 4) opgeslagen. Deze persoonsgegeven zijn vastgelegd door de deelnemer bij de aanmelding voor het DREAM event en worden aangevuld met extra informatie ten behoeve van de facturering. Deze hierboven genoemde gegevens worden periodiek gedownload in Excel en op een computer beheerd door het Kernteam van het Event. Van dit bestand wordt steeds een back-up gemaakt op een externe vaste schijf of USB-stick, welke is gekoppeld aan de computer.

Wij gebruiken uw gegevens voor het toesturen van de bevestiging van uw aanmelding, het toegangsbewijs, uw factuur, een bezoekers analyse en enquête verzoek. Uiterlijk een jaar na het event zullen uw gegevens uit onze database zijn verwijderd. Daarnaast worden mogelijk uw naam en organisatie beschikbaar gesteld aan alle deelnemers van het event via de DREAM APP om netwerken te faciliteren. Ten slotte worden uw naam en organisatie gegevens ter informatie verstrekt aan sponsoren van het DREAM event welke zij na het event zullen verwijderen. 

De persoonsgegevens worden verder NIET verspreid aan derden en overige deelnemers van het DREAM Event tenzij het DREAM Event daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De persoonsgegevens blijven tot een kalenderjaar jaar na het DREAM Event bewaard.


Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht het DREAM Event te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Het DREAM Event zal op dit verzoek per e-mail binnen vier weken reageren. Het DREAM Event kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. Vervolgens kunt u het DREAM Event verzoeken deze gegevens aan te vullen of te verbeteren.

Aanmeldingsgegevens:
Indien iemand zich aanmeldt bij het DREAM Event zal zij/hij daartoe een aanmeldingsformulier op de website van het DREAM Event moeten invullen. Deze gegevens staan op een beveiligde omgeving van de internetprovider.

Indien iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief zal/hij daarvoor het formulier op de website van het DREAM Event moeten invullen. Deze gegevens staan op een beveiligde omgeving van de internetprovider. Hij/zij kan zich ook hiervoor weer afmelden via de website of door middel van de link die in iedere nieuwsbrief geplaatst wordt.


Foto’s:
Bij activiteiten kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van de deelnemers. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor de nieuwsbrief of website. Indien iemand die op één van deze beelden voorkomt en het niet op prijs stelt voor publicatie, zal de wens van deze persoon zoveel mogelijk worden gehonoreerd.

Geluidsopnames:
Door het DREAM Event zullen mogelijk opnames worden gemaakt van het Event. Indien iemand die op één van deze opnames voorkomt en het niet op prijs stelt voor publicatie, zal de wens van deze persoon zoveel mogelijk worden gehonoreerd.


Privacy regelement van het DREAM Event:

Dit privacy reglement is voor eenieder op de website zichtbaar. Op de periodieke Organisatieraad vergaderingen zal aandacht worden besteed aan het privacy beleid van het DREAM Event. Mochten daarover vragen of opmerkingen zijn, dan zal de Organisatieraad daarmee op een gepaste wijze omgaan. Het kan voorkomen dat dit privacy regelement in de toekomst gewijzigd wordt. Wij raden u aan daarom dit reglement geregeld te raadplegen.

Is het DREAM Event voor andere websites verantwoordelijk via onder andere de advertenties?
De website van het DREAM Event kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de website van het DREAM Event. Dit betekent niet automatisch dat het DREAM Event verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren daarvan. Het DREAM Event is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Data lek:
Bij een eventuele data lek, zullen de deelnemers van het DREAM Event en Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld.
Indien blijkt dat alleen gegevens zijn gelekt die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld. [art. 33.1 van het AVG]. In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de Organisatieraad en het Kernteam daarvan een registratie bijhouden.

Dit document heet “privacy Reglement DREAM Event” en is vastgesteld in de Organisatieraadvergadering van het DREAM Event op vrijdag 18 mei 2018.
Nieuwegein, vrijdag 18 mei 2018.

Organisatieraad: Miquel en Nienke

Programmaraad: Theo

 

Locatie ==> Miquel en Annemiek

- PO

 

Programma ==> Programmaraad

- Key-notes

 

Website  ==> Wil en Marielle content?

 

APP ==> Theo (PO), Wil en Marielle content?

 

Sponsoring ==> Nienke

- Hoofdsponsor

 

Communicatie ==> Reinoud?

 

Financien ==> Miquel

 

Facturering ==> Hans

"Echte voorbereiding event ==> .......

 

Afronding

Enquete ==> Susanne

 

 

Goedkeuring werkwijze; Saskia van Asselt en Peter Bouwmeester informeren

 

2 facturen aanvragen van beide 1 cent bij O2C team; een voor sponsoren en een voor deelnemers

 

Facturering pas één maand van te voren ivm creditfacturen die niet kunnen!

 

Kan ik me al inschrijven voor DREAM18?
Ja, u kunt zich nu inschrijven. Indien u zich voor 1 augustus inschrijft heeft u het voordeel van de earl-bird korting!

 

Per 25 mei is de GDPR/AVG richtlijn actueel. Hoe gaat de DREAM organisatie met mijn gegevens om?
We zijn ons bewust van het feit dat we omgaan met persoonsinformatie. In ons privacy reglement hebben we uitvoerig beschrreven welke gegevensa we vastleggen en wat we met deze gegevens doen. Volg deze link voor de AVG informatie.

 

Waar wordt DREAM georganiseerd?
Volg deze link voor de adresinformatie.

 

Speciale lunch wensen?
Geef deze door bij registratie of stuur ons een mail met betrekking tot uw vragen.

 

Wanneer komen de presentaties van de sprekers beschikbaar?
Op het moment dat de sprekers ons zijn/haar presentatie beschikbaar stelt wordt deze direct onder de keuze DREAM18/presentaties neergezet. Wij verwachten binnen 2 a 3 weken na het event die presentaties te hebben ontvangen die men beschikbaar wil stellen. Helaas zijn er diverse redenenn waarom niet alle presentaties ons ter beschikking worden gesteld.

 

Mijn vraag staat hier niet bij, wat nu?
Vul aub het contactformulier in met uw vraag en wij zullen uw vraag daarna beantwoorden.