Dit Privacy Reglement DREAM Event is gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer.


In dit reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur van het DREAM Event omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.
Begrippen:
1. Onder Event wordt verstaan het DREAM Event.
2. De organisatie van het DREAM Event zijn de personen welke deelnemen aan de Organisatieraad van het DREAM Event en het uitvoerende Kernteam.
3. Deelnemers zijn alle personen die deelnemen aan het DREAM Event, zij het als bezoeker, spreker of sponsor.
4. Onder persoonsgegevens wordt verstaan voorletter(s), achternaam, tussenvoegsels, voornaam, adres, organisatie, telefoonnummer, facturatie gegevens en het e-mail adres.
5. Aanmeldingsformulier is het online aanmeldingsformulier zoals beschikbaar gesteld via de website www.dreamevent.nl.
6. Voorwaarden Dreambezoekers is het reglement wat van toepassing is op het DREAM Event.
7. Bewaartermijn bij het Kernteam is maximaal één kalenderjaar in verband met archivering voor het opmaken van het jaarverslag.
8. Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen het Event en de ontvanger van de gegevens. Dit zal worden opgesteld voor zover dit van toepassing zal zijn.


Persoonsgegevens:
Op het beveiligde deel van de website zijn de persoonsgegevens (zie 4) opgeslagen. Deze persoonsgegeven zijn vastgelegd door de deelnemer bij de aanmelding voor het DREAM event en worden aangevuld met extra informatie ten behoeve van de facturering. Deze hierboven genoemde gegevens worden periodiek gedownload in Excel en op een computer beheerd door het Kernteam van het Event. Van dit bestand wordt steeds een back-up gemaakt op een externe vaste schijf of USB-stick, welke is gekoppeld aan de computer.

Wij gebruiken uw gegevens voor het toesturen van de bevestiging van uw aanmelding, het toegangsbewijs, uw factuur, een bezoekers analyse en enquête verzoek. Uiterlijk een jaar na het event zullen uw gegevens uit onze database zijn verwijderd. Daarnaast worden mogelijk uw naam en organisatie beschikbaar gesteld aan alle deelnemers van het event via de DREAM APP om netwerken te faciliteren. Ten slotte worden uw naam en organisatie gegevens ter informatie verstrekt aan sponsoren van het DREAM event welke zij na het event zullen verwijderen. 

De persoonsgegevens worden verder NIET verspreid aan derden en overige deelnemers van het DREAM Event tenzij het DREAM Event daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De persoonsgegevens blijven tot een kalenderjaar jaar na het DREAM Event bewaard.


Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht het DREAM Event te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Het DREAM Event zal op dit verzoek per e-mail binnen vier weken reageren. Het DREAM Event kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. Vervolgens kunt u het DREAM Event verzoeken deze gegevens aan te vullen of te verbeteren.

Aanmeldingsgegevens:
Indien iemand zich aanmeldt bij het DREAM Event zal zij/hij daartoe een aanmeldingsformulier op de website van het DREAM Event moeten invullen. Deze gegevens staan op een beveiligde omgeving van de internetprovider.

Indien iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief zal/hij daarvoor het formulier op de website van het DREAM Event moeten invullen. Deze gegevens staan op een beveiligde omgeving van de internetprovider. Hij/zij kan zich ook hiervoor weer afmelden via de website of door middel van de link die in iedere nieuwsbrief geplaatst wordt.

DREAM app:
Gebruikers van de DREAM app kunnen in het programma overzicht aangeven welke presentatie hun favoriet is. Deze gegevens worden gebruikt door de DREAM organisatie om presentaties naar verwacht bezoekersaantal te faciliteren. Deze gegevens worden NIET verspreid aan derden en overige deelnemers van het DREAM Event tenzij het DREAM Event daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak en blijven tot een kalenderjaar na het DREAM event bewaard.
Contact gegevens die gebruikers achterlaten in de netwerkfunctionaliteit van de app worden op het device van de gebruiker opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor het DREAM Event.


Foto’s:
Bij activiteiten kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van de deelnemers. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor de nieuwsbrief of website. Indien iemand die op één van deze beelden voorkomt en het niet op prijs stelt voor publicatie, zal de wens van deze persoon zoveel mogelijk worden gehonoreerd.

 

Geluidsopnames:
Door het DREAM Event zullen mogelijk opnames worden gemaakt van het Event. Indien iemand die op één van deze opnames voorkomt en het niet op prijs stelt voor publicatie, zal de wens van deze persoon zoveel mogelijk worden gehonoreerd.


Privacy regelement van het DREAM Event:

Dit privacy reglement is voor eenieder op de website zichtbaar. Op de periodieke Organisatieraad vergaderingen zal aandacht worden besteed aan het privacy beleid van het DREAM Event. Mochten daarover vragen of opmerkingen zijn, dan zal de Organisatieraad daarmee op een gepaste wijze omgaan. Het kan voorkomen dat dit privacy regelement in de toekomst gewijzigd wordt. Wij raden u aan daarom dit reglement geregeld te raadplegen.

Is het DREAM Event voor andere websites verantwoordelijk via onder andere de advertenties?
De website van het DREAM Event kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de website van het DREAM Event. Dit betekent niet automatisch dat het DREAM Event verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren daarvan. Het DREAM Event is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Data lek:
Bij een eventuele data lek, zullen de deelnemers van het DREAM Event en Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld.
Indien blijkt dat alleen gegevens zijn gelekt die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld. [art. 33.1 van het AVG]. In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de Organisatieraad en het Kernteam daarvan een registratie bijhouden.

Dit document heet “privacy Reglement DREAM Event” en is vastgesteld in de Organisatieraadvergadering van het DREAM Event op vrijdag 18 mei 2018.
- 22 augustus 2018 is de tekst met betrekking tot de DREAM app toegevoegd