In dit reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur van het DREAM Event omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.
Begrippen:
1. Onder Event wordt verstaan het DREAM Event.
2. De organisatie van het DREAM Event zijn de personen welke deelnemen aan de Organisatieraad van het DREAM Event en het uitvoerende Kernteam.
3. Deelnemers zijn alle personen die deelnemen aan het DREAM Event, zij het als bezoeker, spreker of sponsor.
4. Onder persoonsgegevens wordt verstaan voorletter(s), achternaam, tussenvoegsels, voornaam, adres, organisatie, telefoonnummer, facturatie gegevens en het e-mail adres.
5. Aanmeldingsformulier is het online aanmeldingsformulier zoals beschikbaar gesteld via de website www.dreamevent.nl.
6. Voorwaarden Dreambezoekers is het reglement wat van toepassing is op het DREAM Event.
7. Bewaartermijn bij het Kernteam is maximaal één kalenderjaar in verband met archivering voor het opmaken van het jaarverslag.
8. Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen het Event en de ontvanger van de gegevens. Dit zal worden opgesteld voor zover dit van toepassing zal zijn. Voor DREAM20 zal er een verwerkersovereenkomst zijn met Inscene Company B.V in het kader van de Netwerkapp.

 

Persoonsgegevens:
Op het beveiligde deel van de website zijn de persoonsgegevens (zie 4) opgeslagen. Deze persoonsgegeven zijn vastgelegd door de bezoeker bij de aanmelding voor het DREAM event en worden aangevuld met extra informatie ten behoeve van de facturering. Deze hierboven genoemde gegevens worden periodiek gedownload in Excel en op een computer beheerd door het Kernteam van het Event. Van dit bestand wordt steeds een back-up gemaakt op een externe vaste schijf of USB-stick, welke is gekoppeld aan de computer.

Wij gebruiken uw gegevens voor het toesturen van de bevestiging van uw aanmelding, het toegangsbewijs, uw factuur, een bezoekers analyse en enquête verzoek. Uiterlijk een jaar na het event zullen uw gegevens uit onze database zijn verwijderd. Daarnaast worden uw naam en organisatie gegevens ter informatie verstrekt aan sponsoren van het DREAM event welke zij na het event zullen verwijderen. Ten slotte zullen in het kader van de online DREAM20 editie naam en e-mailadres worden verstrekt aan Inscene Company B.V in het kader van de Netwerkapp. Binnen de app kunt u uw gegevens verrrijken als u dit wenst. Uiterlijk een maand na afloop van het event zullen alle gegevens in de app verwijderd worden en ook niet meer beschikbaar zijn voor Inscene Company B.V.

De persoonsgegevens worden verder NIET verspreid aan derden en overige deelnemers van het DREAM Event tenzij het DREAM Event daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De persoonsgegevens verstrekt  in het kader van een aanmelding voor een DREAM Event blijven tot een kalenderjaar jaar na het DREAM Event bewaard.


Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht het DREAM Event te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Het DREAM Event zal op dit verzoek per e-mail binnen vier weken reageren. Het DREAM Event kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. Vervolgens kunt u het DREAM Event verzoeken deze gegevens aan te vullen of te verbeteren.

Aanmeldingsgegevens:
Indien iemand zich aanmeldt bij het DREAM Event zal zij/hij daartoe een aanmeldingsformulier op de website van het DREAM Event moeten invullen. Deze gegevens staan op een beveiligde omgeving van de internetprovider.

Indien iemand zich wil aanmelden voor de nieuwsbrief zal/hij daarvoor het formulier op de website van het DREAM Event moeten invullen. Deze gegevens staan op een beveiligde omgeving van de internetprovider. Hij/zij kan zich ook hiervoor weer afmelden via de website of door middel van de link die in iedere nieuwsbrief geplaatst wordt.

De persoonsgegevens verstrekt in het kader van een aanmelding voor de DREAM Nieuwsbrief blijven in principe bewaard zolang DREAM nieuwsbrieven blijft verzenden.

On-line evenement 
Voor het on-line evenement maken we gebruik van het platform Netwerkapp beschikbaar gesteld in samenwerking met Inscene Company B.V..
Om de sessies in het Networkapp bij te kunnen wonen dient u te beschikken over een Networkappprofiel. Daartoe zal DREAM uw naam en e-mailadres aan Inscene Company B.V. verstrekken. Vervolgens zult u worden uitgenodigd uw Networkapp-profiel in te richten. Binnen Netwerkapp kunt u in uw eigen profiel bepalen hoe zichtbaar of anoniem u wilt zijn tijdens de sessies (b.v. met uw eigen naam of anoniem). 

De Networkapp bevat ondermeer meerdere ruimtes (kamers) waar de diverse presentaties te bezoeken zijn. Er zullen ook andere ruimtes zijn zoals het netwerkplein, een virtuele huiskamers en bijvoorbeeld sponsorruimtes.

De algemene voorwaarden van Netwerkapp zijn hier te lezen.

 

Opnames
Alle lezingen, workshops en bijbehorende discussies zullen worden opgenomen en zijn na afloop op de DREAM website beschikbaar, exclusief voor de bezoekers van het event.
Gesprekken op het netwerkplein, in de virtuele huiskamers en de sponsor ruimtes worden niet opgenomen.

Privacy regelement van het DREAM Event:
Dit privacy reglement is voor eenieder op de website zichtbaar. Op de periodieke Organisatieraad vergaderingen zal aandacht worden besteed aan het privacy beleid van het DREAM Event. Mochten daarover vragen of opmerkingen zijn, dan zal de Organisatieraad daarmee op een gepaste wijze omgaan. Het kan voorkomen dat dit privacy regelement in de toekomst gewijzigd wordt. Wij raden u aan daarom dit reglement geregeld te raadplegen.


Is het DREAM Event voor andere websites verantwoordelijk via onder andere de advertenties?
De website van het DREAM Event kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de website van het DREAM Event. Dit betekent niet automatisch dat het DREAM Event verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren daarvan. Het DREAM Event is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.


Data lek:
Bij een eventuele data lek, zullen de bezoekers van het DREAM Event, geabonneerden op de DREAM Nieuwsbrief en de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld.
Indien blijkt dat alleen gegevens zijn gelekt die slechts geringe kans geven op schending van rechten.

Dit document heet “privacy Reglement DREAM Event” en is vastgesteld in de Organisatieraadvergadering van het DREAM Event op vrijdag 18 mei 2018.
- 22 augustus 2018 is de tekst met betrekking tot de DREAM app toegevoegd

- 23 juli 2020 is de tekst rondom de DREAM app verwijderd en is de tekst met betrekking tot het on-line event toegevoegd.